Bursa Stock Exchange Malaysia


The Bursa Stock Exchange in Kuala Lumpur, Malaysia.

World's Stock Exchanges